Меню
Your Cart

Лечебни масла. Зехтин, слънчогледово олио, царевично, ленено, елхово и други масла

Лечебни масла. Зехтин, слънчогледово олио, царевично, ленено, елхово и други масла
изчерпано

    За ле­чеб­ни­те свойс­т­ва на рас­ти­тел­ни­те мас­ла мо­же да се го­во­ри до без­к­рай­ност: те ле­ку­ват, хра­нят ни, вди­гат ни на кра­ка да­ват ни си­ли, въз­в­ръ­щат ни здра­ве­то и мла­дост­та.

    От древ­ни вре­ме­на рас­ти­тел­ни­те мас­ла са съп­ро­вож­да­ли жиз­не­на­та дей­ност на чо­ве­ка, вър­ве­ли са ръ­ка за ръ­ка с не­го, той ги е поз­на­вал и оби­чал да ги из­пол­з­ва. Как­то каз­ват, доб­ре е, ко­га­то всич­ко в жи­во­та ти вър­ви по мас­ло и не е доб­ре, ко­га­то те­зи въл­шеб­ни теч­нос­ти не са ти под ръ­ка.

    Про­чи­тай­ки та­зи кни­га, вие ще раз­бе­ре­те как мо­же да нап­ра­ви­те нас­той­ки и мех­ле­ми от рас­ти­тел­ни­те мас­ла, как да си нап­ра­ви­те ин­ха­ла­ции, как в до­маш­ни ус­ло­вия да сът­во­ри­те ис­тин­с­ко ле­кар­с­т­во или коз­ме­тич­ния крем на меч­ти­те си. Ще ви раз­к­ри­ем и тай­на­та кол­ко кап­ки ете­рич­но мас­ло тряб­ва да кап­не­те във ва­на­та си, за да по­лу­чи­те аро­мат­на во­да ка­то та­зи на Кле­о­пат­ра. И още мно­го, мно­го дру­ги тай­ни.

Лечебни масла. Зехтин, слънчогледово олио, царевично, ленено, елхово и други масла
7.99 лв.

Опции