Меню
Your Cart

Точков масаж. Основи на рефлексотерапията

Точков масаж. Основи на рефлексотерапията
изчерпано

     В та­зи кни­га сме съб­ра­ли дан­ни, ко­и­то ще ви по­мог­нат да при­ла­га­те ефек­тив­но в до­маш­ни ус­ло­вия ме­то­ди­те на реф­лек­со­те­ра­пи­я­та. При­ло­же­ни­те таб­ли­ци ще да­дат въз­мож­ност на чи­та­те­ля са­мос­то­я­тел­но да из­би­ра ком­би­на­ци­и­те от ак­тив­ни точ­ки, ко­и­то да са по­лез­ни при не­го­во­то за­бо­ля­ва­не. Съ­що та­ка ука­за­те­лят ще го улес­ни да раз­бе­ре точ­но на коя стра­ни­ца да тър­си не­об­хо­ди­ма­та му ре­цеп­та.

    Кни­га­та ще ви на­у­чи са­мос­то­я­тел­но да се бо­ри­те с най-раз­п­рос­т­ра­не­ни­те за­бо­ля­ва­ния и не­раз­по­ло­же­ния: на брон­хи­те и бе­ли­те дро­бо­ве, гър­ло­то и но­сог­лът­ка­та, на сър­деч­но­съ­до­ва­та сис­те­ма, ор­га­ни­те на хра­нос­ми­ла­не­то, гръб­нач­ния стълб и ста­ви­те, при гла­во­бо­лие и бол­ки в мус­ку­ли­те и ста­ви­те, при бо­лез­не­на мен­с­т­ру­а­ция и т.н.

Точков масаж. Основи на рефлексотерапията
8.99 лв.

Опции